Adam K. z tytułem czeladnika w zawodzie ślusarz!

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia szkoły branżowej – młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie. Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. 15 czerwca br. w siedzibie Firmy Usługowej „PODAN” reprezentowanej przez właściciela zakładu Pana Waldemara Podsiadło, odbyła się pierwsza część egzaminu – etap praktyczny. Etap praktyczny polegał na samodzielnym wykonaniu przez wychowanka zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Komisja egzaminacyjna przygotowała trzy zestawy egzaminacyjne…… .Adam po wylosowaniu jednego z nich musiał przygotować pręty, płaskowniki i kształtowniki stalowe o odpowiedniej długości a następnie połączyć je w przewidziane na rysunku konstrukcje metodą nitowania i spawania. Po 180 minutach udało się wykonać zadanie egzaminacyjne……… .Przyszło już tylko czekać na egzamin teoretyczny, który odbył się, 18 sierpnia br. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.
Etap teoretyczny zgodnie z wytycznymi został przeprowadzony w dwóch formach: pisemnej i ustnej.
Część pisemna polegała na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy dział składał się z siedmiu pytań, łącznie należało udzielić odpowiedzi na 49 pytań. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z I etapu egzaminu, wychowanek mógł przystąpić do etapu II – części ustnej, która polegała na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi łącznie na dziewięć pytań z zakresu technologii, maszynoznawstwa oraz materiałoznawstwa.
Komisja egzaminacyjna była pod dużym wrażeniem przygotowania Kaszuby do egzaminu czeladniczego. Część praktyczną zaliczył na ocenę bardzo dobry a część teoretyczną na ocenę dobry co było na tle innych
zdających wynikiem marzeń. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów zawodowych!
Wych. Grzegorz Kufel