Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer

tel. 533 807040
adres e-mail: iod@odoplus.pl

Klauzula informacyjna serwisu:

 1. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Serwis nie wykorzystuje plików cookies i nie przetwarza żadnych danych osób odwiedzających.
 3. Autor serwisu nie prowadzi statystyk dotyczących liczby wejść na stronę.

Klauzula informacyjna kontaktu poprzez e-mail:

 1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.
 2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
 3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju – reprezentowany przez dyrektora ośrodka Damiana Banaszyńskiego. Dane teleadresowe: Jerzmanice-Zdrój 20, 59-500 Złotoryja, email: sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl.
 6. Przysługuje prawo:
  1. Dostępu do treści swoich danych.
  2. Sprostowania danych.
  3. Ograniczenia przetwarzania.
  4. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Żądania usunięcia swoich danych.
  6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:    
  1. Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
  2. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Ogólna Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 20 , 59-500 Złotoryja, reprezentowany przez Dyrektora.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  • a. kontakt: 533 80 70 40
  • b. adres e-mail: ido@odoplus.pl
  • c. pisemnie na adres naszego Ośrodka wskazany w pkt.1
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 • Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.