Deklaracja dostępności

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.

Placówka nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona nie obsługuje funkcji:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor placówki Damian Banaszyński, sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8783 858

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju, Jerzmanice-Zdrój 20, 59-500 Złotoryja

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych