COVID-19

Zagrożenie epidemiczne

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, w placówce przestrzega się następujących zasad:

 1. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (co najmniej 1,5 m).
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
  • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.
  Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).Konieczność dezynfekcji dłoni z wykorzystaniem dostępnego płynu w dozowniku.
 2. Upewnienie się, że pracownicy, dostawcy i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 3. Umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 4. Wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce.
 5. Zwracanie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
 6. Dołożenie wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
 7. Promowanie pracy zdalnej wśród osób, które ze względu na zakres swoich obowiązków mogą bez przeszkód wykonywać ją w domu.
 8. Posiadanie na twarzy maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone!
 9. Zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym projekcji filmów oraz organizowania koncertów, przedstawień i zawodów sportowych.
 10. W przypadku kataru, stanu podgorączkowego i objawów przeziębienia konieczny jest kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub wizyta albo teleporada z lekarzem pierwszego kontaktu.
 11. W placówce obowiązują wydane zarządzeniem dyrektora zakładu i schroniska procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, związane z przestrzeganiem przez pracowników reżimu sanitarnego w miejscu pracy, przestrzeganiem zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki) w kontakcie z osobami z zewnątrz, niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania placówki (listonosz, dostawcy, technicy, wykonawcy etc.).

Informacja o zasadach postępowania z paczkami oraz z korespondencją listowną

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w placówce w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19, do odwołania paczki oraz korespondencja listowna przychodzące do wychowanków i pracowników OOW w Jerzmanicach – Zdroju są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

Odwiedziny

Odwiedziny wychowanków odbywają się wyłącznie za zgodą dyrektora zakładu poprawczego w reżimie sanitarnym.